Chevrolet

PRV85-2349 PRV85-1912 PRVM85-2219 PRV85-2569
1956 Chevrolet Del Ray 1957 Chevy Bel Air 1966 Malibu Chevy S10 Lowrider
'56 Chevrolet
Del Ray
'57 Chevy Bel Air '66 Malibu SS Chevy S-10
Lowrider
3'n1
SOLD OUT \6,200
税込み \6,696
SOLD OUT \6,600
税込み \7,128
PRV85-1653 PRV85-1350 PRV85-2362 PRV85-1555
1963 Impala Lowrider 1977 Monte Carlo Lowrider 1939 Chevy Coupe Lowrider 1965 Impala Lowrider
'63 Chevy Impala
Lowrider
'77 Monte Carlo
Lowrider
'39 Chevy Coupe
Lowrider
'65 Chevy Impala SS
Convertible
SOLD OUT \7,000
税込み \7,560
SOLD OUT SOLD OUT
PRV85-2046 PRV85-2057 PRV85-2061 PRV85-7202
1955 Chevy Pro 1963 Chevy Impala 1969 Camaro Baldwin Motion 1941 Chevy Pickup
'55 CHEVY PRO
SPORTSMAN
'63 CHEVY IMPALA
SS 2'n1
'69 CAMARO SS
427 L-72
Baldwin Motion
'41 Chevy Pickup
2'n1
\6,500
税込み \7,020
SOLD OUT SOLD OUT SOLD OUT
PRV85-1917 PRV85-2164 PRV85-2045 PRV85-2544
1970 Chevelle SS 454 1953 Corvette 19666 El Camino 1968 Corvette
'70 Chevelle
SS 454
'53 Corvette
Roadster
'66 Chevy
El Camino 2'n 1
'68 Corvette
Roadster 2'n 1
\6,200
税込み \6,696
SOLD OUT SOLD OUT \5,400
税込み \5,832
PRV85-1959
1969 Camaro SS
'69 Camaro
Z/28 SS
SOLD OUT

Revell・Revell MONOGRAM メニューに戻る

PLASTIC MODEL KIT メニューに戻る
プラモ レベル